Make your own free website on Tripod.com
 
HELLO à¾×è͹æ
 
 
ʺÒ´աѹËÃ×Íà»ÅèÒà¾×è͹æ ÂÔ¹´Õ µÍ¹ÃѺÊÙè Web ÃØè¹àÃҹШêÐ ã¤ÃÁÕ ÍÐäà Update ÁÕ¢èÒǤÃÒÇ ËÃ×Í ¢èÒǤÒǢͧã¤Ã ËÃ×Í ¨Ðá¹Ð¹Ó ÍÐäà Êè§ÁÒä´é·Õè tumwan35@yahoo.com ¹Ð¨êÐ
 
               
   
ã¤Ã·ÕèÂѧäÁèä´é ä»Å§·ÐàºÕ¹·Õè www.satitpatumwan.com ÍÂèÒÅ×Áà¢éÒä»Å§·ÐàºÕ¹¹Ð¨êÐ
 
               
       
       
       
   
Web Board 仢Íà¤éÒÁÒãªé¿ÃÕ ¢ÍẺ ÊØÀÒ¾æ ˹è͹Ðà¾×è͹ ÍÂèÒãËéâ´¹»Ô´ä» Ẻ¤ÃÒÇ·ÕèáÅéǹÐ